Distributeur EnViVer

Op deze pagina’s kunt u informatie vinden over de milieumodule EnViVer voor duurzaam verkeersmanagement.

EnViVer voor reductie van verkeersemissies

Het toenemende verkeer doet de luchtkwaliteit in Nederland geen goed. Ook de doorstroming van het verkeer komt op de overvolle wegen flink onder druk te staan. Beleidsmakers en wegbeheerders moeten zich welhaast in een spagaat bewegen om het verkeer rijdende te houden en tegelijkertijd aan de aangescherpte Europese milieunormen te voldoen. Luchtmetingen uitgevoerd door Milieudefensie onderschrijven de urgentie om rond verkeersaders maatregelen te nemen.
Samen met TNO ontwikkelde Vialis EnViVer (Environmental Vissim Versit+): de milieumodule waarmee vooraf exact kan worden berekend welke effecten verkeersmaatregelen op de uitstoot van schadelijke stoffen zullen hebben. Vialis brengt EnViVer in Nederland op de markt.

Luchtkwaliteit onderbelicht

Tot nu toe wordt bij de regeling van het verkeer met name gelet op doorstroming. Diverse maatregelen, zoals verkeerslichten, rotondes, doseerlichten en de 80 kilometer-limiet zijn hiertoe ingezet. Voordat dergelijke maatregelen worden toegepast, worden de effecten op de doorstroming veelal vooraf bepaald met het verkeerssimulatieprogramma Vissim. Vissim maakt duidelijk wat een nieuwe weg, een gewijzigde inrichting van een kruising of andere (dynamische) verkeersmaatregelen voor de doorstroming zullen betekenen.
Hoewel Vissim een onmisbaar instrument is gebleken voor het optimaliseren van de doorstroming, bleef het effect van maatregelen op de luchtkwaliteit tot nu toe onderbelicht. Zo kan van een belangrijke verkeersader in een stad een groene golf zijn gemaakt, waardoor verkeer uit zijwegen langer moet wachten. En als dat net in een grote woonwijk is of bij scholen, kan de maatregel vanuit milieuperspectief misschien juist averechts werken. De kunst is dan om het verkeer zo te laten doorstromen dat de uitstoot de minste overlast bezorgt op plaatsen waar de luchtkwaliteit het meest kritisch is.

Goede én schone doorstroming

Emissiereductie door optimalisatie VRI
Een optimalisatie van een verkeersregelinstallatie leidt tot 3-5 procent emissiereductie.

De uitstoot van voertuigen hangt af van talloze factoren, waaronder type, model, brandstof maar bijvoorbeeld ook rijgedrag. TNO heeft meer dan 12.000 metingen uitgevoerd om de uitstoot van verschillende auto’s onder verschillende rijomstandigheden te bepalen. Bijvoorbeeld tijdens optrekken en afremmen. Van vrachtwagens tot Smarts en van Hummers tot hybrides.
Op deze gegevens is het Versit+ emissiemodel van TNO gebaseerd. Samen met Vialis heeft TNO vervolgens de module EnViVer ontwikkeld. In EnViVer worden de uitstootgegevens van het emissiemodel op een unieke wijze gekoppeld aan de ritprofielen uit het verkeerssimulatieprogramma Vissim.
Zo worden de effecten van een verkeersmaatregel niet alleen voor de doorstroming berekend, maar kan ook exact worden aangegeven wat de gevolgen zullen zijn voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Bijvoorbeeld of lucht verontreiniging terechtkomt in een dichtbebouwd woongebied, of juist op een plek waar mensen er weinig last van hebben.
Hiermee kan de doorstroming in ons land op verantwoorde wijze snel worden aangepakt. Het resultaat: een goede én schone doorstroming.

Emissiereductie door TopTrac
Toepassing van de Toptrac-regeling (groene golf) vermindert de emissie met 10 %
Geografische presentatie
In de discussie over milieuaspecten van wegverkeer kan de overheid nu goed beslagen ten ijs komen, niet alleen met duidelijke milieucijfers maar ook met een heldere geografische weergave van de emissie

Het product

EnViVer bestaat uit twee onderdelen: software die de koppeling vormt met Vissim en de online emissiedatabase van TNO.
De software omvat een gebruikersvriendelijke interface waarmee men in een oogwenk de gewenste analyses kan uitvoeren. De output die wordt gegenereerd, geeft inzicht in de uitstoot van NOX, CO2 en fijn stof (PM10).
De database bevat gemeten emissies van alle categorieën voertuigen (zowel personenauto’s als vrachtwagens). Deze database wordt door TNO online actueel gehouden waardoor gegarandeerd met de meest recente cijfers wordt gewerkt.

Informatie

Indien u geïnteresseerd bent in EnViVer, kunt u contact opnemen met Vialis, Business Unit Informatie Technologie en Mobiliteit via telefoon 030 – 694 35 00 of stuur een e-mailbericht. Wij zullen u dan passende informatie verstrekken of een offerte doen toekomen.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.