Leveringsvoorwaarden - Vialis
Home Leveringsvoorwaarden
Categorieën RegistrerenInloggen

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden per 1 januari 2014


Leveringsvoorwaarden
Op alle aanbiedingen inzake en overeenkomsten tot door ons te verrichten leveringen en/of diensten
zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de technologische
industrie door de FME/CWM op 16 april 2010 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag
(nummer 29/2010). Deze voorwaarden zijn als bijlage gevoegd bij dit schrijven. Uitdrukkelijk worden
andersluidende voorwaarden afgewezen.

Prijzen
In Euro's, netto, exclusief BTW

Levering
Franco voor zendingen boven € 250,- Met uitzondering van montage en uitleggermasten, hiervoor
worden altijd vrachtkosten in rekening gebracht.
Bij opdrachten onder € 250,- exclusief BTW wordt administratie verzendkosten in rekening
gebracht. Voor alle leveringen in het buitenland geldt de conditie CPT (Carriage Paid
To - Vrachtvrij tot ...).

Spoedzending lantaarns
Voor een levering binnen vijf werkdagen rekenen wij spoedkosten. Indien producten niet
binnen de door u opgegeven termijn leverbaar zijn, zullen wij binnen 48 uur contact met
u opnemen. Indien gewenst kunnen wij een koerier laten rijden. Deze kan doorgaans de
bestelling nog dezelfde dag afleveren. Kosten van een koerier of spoedzending worden
u vooraf doorgegeven en altijd doorberekend. Bij een spoedbestelling van maximaal vijf
verkeerslantaarns moeten de materialen op voorraad zijn. Er wordt 20% bovenop de totale
verkoopprijs berekend. Dit geldt alleen voor spoedorders met een levertijd van vijf werkdagen.

Afhalen
De bestelde materialen kunnen in overleg afgehaald worden.
Het afhalen van materialen is altijd gratis.

Betaling
Binnen 30 dagen na factuurdatum, netto.

Geldigheid
Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

ISO 9001
Sinds 1 november 2012 is Vialis bv in het bezit van een ISO 9001 certificaat.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis bv.

Garantie
Voor alle geleverde materialen verleent Vialis bv een garantie van 1 jaar na levering. Dit betreft alle
materiaalfouten, ondeugdelijkheden en onjuiste leveringen. Uitdrukkelijk vervalt elk recht op garantie
indien er sprake is van:

1. Schade en/of molest;
2. Wijzigingen in het product en/of samenstelling door anderen dan door Vialis bv erkent en
gekwalificeerd personeel;
3. Oneigenlijk gebruik of belasting, zowel mechanisch als elektrisch;
4. Extreme omstandigheden zoals orkanen, overstromingen, etc;
Voor elke garantie geldt dat de defecte of ondeugdelijke onderdelen of leveringen zullen worden
vervangen door nieuwe exemplaren. Uitdrukkelijk worden alle vervangingskosten, manuren en
gevolgschades uitgesloten.

Voor de leveringen van LED modules in de categorie LED 1 en LED 2, geldt een aanvullende
functionaliteit garantie van 4 jaar, tot een totaal van 5 jaar na moment van levering.
Hiervoor is een separate garantieverklaring beschikbaar. Deze verklaring is in september 2003 breed
verzonden. Deze verklaring kan u op aanvraag nogmaals worden toegezonden.

+