Zoeken
Monteurs

Veiligheid

Wees Alert Veiligheid Eerst. In alles wat Vialis als dochter van VolkerWessels doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico's die het werk met zich meebrengt. Daarom heeft VolkerWessels concernbreed veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in het bewustzijn van alle Vialisten zitten. Het is naar onze mening meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

Veilig werken aan elektrische installaties

Veilig werken aan elektrische installaties
Vakmensen

Vakmensen

Sommige handelingen die onze medewerkers bijna dagelijks doen zijn levensgevaarlijk. Maar door goed op elkaar te letten en aandachtig te werken, worden deze handelingen veilig uitgevoerd. Ook bij kleinere handelingen eisen wij van onze medewerkers oplettendheid en zorgvuldigheid. Onze mensen nemen geen onaanvaardbare risico's. Om te waarborgen dat de Veiligheidsregels worden nageleefd is een Handhavingsbeleid opgesteld.

 

Wave_video_3.png

Het WAVE-programma

WAVE is voor iedereen… We zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van directe collega's en onderaannemers of leveranciers waar we mee samenwerken. We letten op elkaar en durven elkaar aan te spreken als we niet veilig genoeg werken. Veilig werken doen we samen! Om het WAVE-programma meer kracht bij te zetten, hebben we een video-animatie gemaakt die kort en krachtig laat zien waar het WAVE-programma van VolkerWessels voor staat. 

Bekijk hier de video van de WAVE-Waarde Verantwoordelijk

Bij Vialis stimuleren we een Proactieve houding ten opzichte van veiligheid. Dit doen we bijvoorbeeld met een interne Veiligheidscampagne bestaande uit een aantal kretenkaarten. Iedere twee maanden staan we hiermee stil bij een hoofdstuk uit de Safety Culture Ladder. 

Bekijk de WAVE video
Schiphol4

Onze Veiligheidswaarden

De bedrijfscultuur die VolkerWessels en haar dochtermaatschappijen willen aanscherpen is er een die draait om veilig werken zonder daaraan concessies te doen. Bij alle werkzaamheden van de aan VolkerWessels gelieerde bedrijven gelden te allen tijde de volgende waarden:

 • Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

Veiligheidsregels

Binnen VolkerWessels zijn veiligheidsregels die gelden voor de sectoren: Infrastructuur Nederland, Bouw & Vastgoed Nederland, Energie Onshore en Telecom. Door het hanteren van de regels wil VolkerWessels er met haar werkmaatschappijen voor zorgen dat onveilige situaties worden voorkomen.

De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.

 

De veiligheidsregels en -waarden vormen de basis van het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE. Wees Alert! Veiligheid Eerst! WAVE is ons programma om onze medewerkers nog bewuster te maken van het belang van veiligheid. Niet alleen van hun eigen veiligheid, maar ook dat van een collega en de omgeving.

 

Certificaten Vialis_2021_3.png

Certificaten

Vialis hecht een grote waarde aan veiligheid en de daarbij horende intrinsieke motivatie en proactieve houding. Vialis heeft de volgende veiligheidscertificaten: ISO-27001, VCA** en Safety Culture Ladder Trede 4. Met deze certificeringen kan Vialis op een veilige en duurzame manier te werk gaan en de kwaliteitsdoelstellingen behalen. 

gcvb.jpg

De Governance Code Veiligheid in de Bouw

Sinds 2014 is VolkerWessels één van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. De initiatiefnemers van deze code hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, thema's benoemd, afspraken gemaakt en acties geïnitieerd. Bij de uitwerking wordt de hele bouwketen betrokken. Met concrete afspraken en acties zijn sinds de oprichting quick wins behaald en structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen geïnitieerd. Kijk hier voor meer informatie. Vialis is aangehaakt bij verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld Veiligheid in Aanbesteding en Reductie Aanrijdgevaar.

VolkerWessels logo

VolkerWessels Gedragscode

VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak heeft hierbij tot een sterke reputatie geleid. Alle werkmaatschappijen van VolkerWessels moeten hier zo goed mogelijk op inspelen. De Gedragscode beoogt hierbij te helpen. Deze code omschrijft het gedrag met betrekking tot integriteit. De geest van de code is net als de cultuur van VolkerWessels nuchter, ondernemend en verantwoordelijk

Veiligheidsboekje_4.png

Veiligheidsboekje

Het Veiligheidsboekje informeert je over de Vialis Kwaliteit, Arbo & Milieu (KAM)-organisatie en de bij Vialis geldende KAM-regels. Elke medewerker van Vialis ontvangt dit boekje bij uitgifte of nadien bij indiensttreding of inlening en dient een verklaring van ontvangst te tekenen. Op deze wijze werken wij met elkaar aan de veiliheid en gezondheid van alle betrokkenen en aan de bescherming van het milieu