Zoeken

Minister Schultz daagt markt uit voor innovatieve verkeerssystemen

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) roept het bedrijfsleven op met technische innovaties te komen ten einde de Nederlandse infrastructuur beter te benutten. Ze deed haar oproep tijdens een seminar over beter benutten van bestaande infrastructuur op uitnodiging van het bedrijf ARS Traffic & Transport Technology. 'Ik daag het bedrijfsleven uit nieuwe functies te ontwikkelen voor actuele en betrouwbare reisinformatie: Intelligente Transport Systemen. Ik verwacht daar veel van', aldus de bewindsvrouw. Vialis sluit zich bij de woorden van de minister aan en zet zich in voor duurzame, veilige en efficiënte mobiliteit. Hierbij moet doorstroming bevorderd worden, veiligheid worden nagestreefd en moeten er duurzame oplossingen komen om het milieu te sparen.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Door de groei van ‘in-car'-technologieën wordt het steeds moeilijker om het verkeer uitsluitend met systemen langs de weg te sturen. Anderzijds zullen wegkantsystemen ook steeds meer gaan profiteren van de informatie die zij van voertuigen krijgen. Weggebruikers willen zo snel mogelijk van A naar B reizen, terwijl het voor het collectief beter is als het verkeer zo efficiënt, veilig en milieuvriendelijk over de beschikbare capaciteit wordt verdeeld. Een integrale, gebiedsgerichte aanpak is volgens Vialis noodzaak, aangezien verkeer geen rekening houdt met gemeente- en provinciegrenzen.

 

In het verlengde van de gebiedsgerichte aanpak ligt de toepassing van bijvoorbeeld regelscenario's. Op basis van een specifieke verkeerssituatie wordt een set aan maatregelen geactiveerd. Het instellen van maatregelen op basis van het voorspelde verkeersbeeld (waarbij vooraf een optimale setting wordt bepaald) zijn de stappen die nu genomen worden. Geen ‘starre' gedefinieerde scenario's dus, maar online optimalisatie van de maatregelen, waarbij de effecten vooraf worden geanalyseerd.

 

Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat de reiziger vanuit zijn of haar reis, het complete verkeerssysteem als één geheel benadert. Bij het optimaliseren van een geheel netwerk moet dus gezocht worden naar de beste verdeling van het verkeersaanbod over de beschikbare capaciteit, waarbij zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de individuele belangen en afwegingen. Juist door de reiziger met goede informatie te verleiden tot de meest optimale vervoer- en routekeuze .

 

In partnerschap of individueel ... Vialis is klaar om de uitdaging van de minister aan te gaan.