Home Garantievoorwaarden
Categorieën RegistrerenInloggen

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden 2014

Voor alle geleverde materialen verleent Vialis bv een garantie van 1 jaar na levering.
Dit betreft alle materiaalfouten, ondeugdelijkheden en onjuiste leveringen. Uitdrukkelijk
vervalt elk recht op garantie indien er sprake is van:

1. Schade en/of molest;
2. Wijzigingen in het product en/of samenstelling door anderen dan door Vialis bv erkent en
gekwalificeerd personeel;
3. Oneigenlijk gebruik of belasting, zowel mechanisch als elektrisch;
4. Extreme omstandigheden zoals orkanen, overstromingen, etc;

Voor elke garantie geldt dat de defecte of ondeugdelijke onderdelen of leveringen zullen worden
vervangen door nieuwe exemplaren. Uitdrukkelijk worden alle vervangingskosten, manuren en
gevolgschades uitgesloten.

Led 2
Voor de leveringen van LED modules in de categorie LED 2, geldt een aanvullende
functionaliteit garantie van 4 jaar, tot een totaal van 5 jaar na moment van levering.
Hiervoor is een separate garantieverklaring beschikbaar. Deze verklaring is in september 2003
breed verzonden. Deze verklaring kan u op aanvraag nogmaals worden toegezonden.

Termijn
Voor alle leveringen van LED-modules ten behoeve van verkeerslichten geeft Vialis bv een
productgarantie af voor de termijn van vijf jaar na levering of oplevering van de installatie.

Levering
Er is sprake van een levering indien de modules, al dan niet gemonteerd in een
verkeerslichtbehuizing, worden besteld en geleverd aan een eindgebruiker, tussenhandelaar of
installateur. De geldende garantietermijn start de dag na de aflevering van de modules of
verkeerslichten met modules.

Oplevering
Er is sprake van een oplevering indien de modules al dan niet gemonteerd in een
verkeerslichtbehuizing, geleverd worden in combinatie met een verkeersregelinstallatie die door Vialis
in bedrijf wordt gesteld en wordt opgeleverd. De geldende garantietermijn start de dag na de
oplevering van de installatie aan de klant van Vialis.
Indien er sprake is van een aanvullende overdracht tussen de klant van Vialis en de eindgebruiker,
dan gaat de garantietermijn in na de oplevering aan de klant van Vialis, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

Productgarantie
Onder productgarantie wordt verstaan garantie op alle materiaalfouten en defecten die ontstaan ten
tijde van de garantietermijn. Indien er sprake is van garantie wordt door Vialis kosteloos een
vervangende module ter beschikking gesteld. Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging, zoals
montage, materieel en afzettingen, vallen uitdrukkelijk niet onder de garantie.

Defectspecificatie LED-modules
Voor alle defecten aan de LED-modules geldt de garantievoorwaarde, echter met uitzondering van de
volgende situaties:

LED I
De opbouw van de LED1-module is zodanig dat er stringen van LED's zijn gedefinieerd. Het aantal
LED's is dusdanig gekozen dat er initieel sprake is van 15% overdimensionering. Daarmee is de
lichtwaarde van de module ook tenminste 15% boven het minimaal vereiste.
Een module is correct zolang de normwaarde niet wordt onderschreden. Deze normwaarde is geënt
op 10% van het aantal LED's, zodat de lichtwaarde ten minste het niveau van 5% overdimensionering
behoudt. De normwaarde word bewaakt op de module zelf. Bij het constateren van een uitval van
LED-strings groter dan 10% dooft de module, waarmee tevens detectie in het regeltoestel mogelijk
wordt gemaakt.
Zolang derhalve de module functioneert en zichzelf niet heeft uitgeschakeld, is de module correct en
kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

Opbouw rood rond 200mm en rond 300mm: 364 LED's in 52 stringen.
Opbouw geel rond 200mm en rond 300mm: 364 LED's in 52 stringen.
Opbouw groen rond 200mm en rond 300mm: 315 LED's in 105 stringen.

LED II
De opbouw van de LED2-module is geënt op een schakelende voeding die de LED's aanstuurt. Bij
een defecte LED nemen de resterende LED's in intensiteit toe, waarmee de minimum lichtintensiteit
wordt bewaakt. Indien het aantal defecte LED's ontoelaatbaar toeneemt, schakelt de module uit door
middel van een geïntegreerde FBO (Fuse Blow Out).
Zolang derhalve de module functioneert en zichzelf niet heeft uitgeschakeld, is de module correct en
kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

RMA-formulier aanvragenOp de aparte CE-sticker worden de elektrische eigenschappen van de module weergeven.
Aan de hand van deze gegevens kan de termijn van garantie in project- en verkoopgegevens
worden getraceerd.

Uitsluitingen
Alle mogelijke aanspraken op garantie vervallen indien er sprake is van:

 • mechanische schade en molest;
 • onjuist gebruik en gebruik onder onjuiste omstandigheden alsmede onjuiste montage;
 • waterindringing;
 • aanpassingen aan het product, zowel mechanisch, elektrisch als optisch;
 • het niet aanwezig zijn van de originele identificatie van de module;
 • overschrijding van de garantietermijn.Garantieprocedure
Indien aanspraak gemaakt wordt op garantie, kunnen de volgende logistieke procedures worden
gevolgd:

Directe levering vervangende module

 • Bij het constateren van het defect kan direct een vervangende module worden aangevraagd
  waarmee de vervanging in één buitenactiviteit kan worden gerealiseerd.
 • De module wordt geleverd, waarbij de kosten voor de module in rekening worden gebracht.
 • Na het retour komen van de defecte module, wordt nagegaan of er aanspraak op garantie kan

worden gemaakt. Indien dit het geval is zal de rekening worden gecrediteerd.

Vervangende module

 • Bij het constateren van het defect kan de defecte module worden verwijderd en aan Vialis

worden gezonden.

 • Na het binnenkomen van de defecte module, wordt nagegaan of er aanspraak
  op garantie kan worden gemaakt.
 • Indien aanspraak op garantie kan worden gemaakt, wordt een vervangende module
  kosteloos toegezonden.Vervanging door supportafdeling Vialis

 • Bij het constateren van een defect kan de serviceorganisatie van Vialis worden ingeschakeld.
 • De serviceorganisatie zal zorg dragen voor een vervanging.
 • Indien er aanspraak kan worden gemaakt op garantie, zullen alleen de kosten
  voor de vervanging in rekening
  worden gebracht. Indien er geen aanspraak mogelijk is, worden de vervangingskosten
  inclusief de levering van een
  vervangende module in rekening gebracht.Module-identificatie

Ten behoeve van de bepaling van de geldigheid van de garantie worden de modules individueel
geïdentificeerd. Deze identificatie is onderverdeeld in leveringen tot juni 2004 en leveringen vanaf juni
2004.

Leveringen tot juni 2004

Deze modules worden geïdentificeerd door middel van een sticker, waarop onder meer de
productieperiode is vermeld. Aangezien de modules kunnen worden ingezet in een project met een
latere leverdatum dan de productiedatum, hanteert Vialis een respijt van zes maanden na deze
datum.

Leveringen vanaf juni 2004
Alle modules van leveringen vanaf juni 2004 worden geïdentificeerd met ten minste de volgende
gegevens:

 • productiedatum;
 • productidentificatie en artikelnummer;
 • verkoopordernummer of productieordernummer;
 • projectnummer;
 • uniek serienummer.

 

+